Covid-19 Update & Rules


On the following side you will find all information, on how our service will run trough the pademic.
We hope you will enjoy the sport also trough the pandemic.


Letzebuergesch

Opgrond vun der COVID-19 Pandemie kënnt et duerch d ́Virschreften vun der LWWF (LuxembourgWaterski & Wakeboard Federation)och bei eis um Site vum SNG zu Aschränkungen:.Liest Iech d ́Uweisungen weg genau duerch, well all Veruechtung vun den folgenden Regelen gëttmat engem Plazverweis bestrooft. 
Den Openthalt um Site ass just erlaabt fir Sport ze maachen. Dat heescht: Keng Visiteuren.Regroupéierunge sinn ze vermeiden.
Den generellen Openthalt am Veräinshaus ass net erlaabt (och net vir Memberen). Droen vunengem Mask ass obligatoresch soubaal een d ́Clubhaus betrëtt. D ́Benotzung vun denToiletten ass erlaabt, de Vestiaire an Duschen dierfen allerdéngs net benotzt ginn. 
Sougenannten „Slots“ mussen am Viraus gebucht ginn. E spontane Besuch um Site vumSNG ass leider net méiglech.
Déi gebuchten „Slots“ sinn just an där vun Iech gebuchter Zäit gülteg. Hu dirbeispillsweis en Slot vun 16h00-16h10 gebucht, gitt awer eréischt fir 16h05 an d‘Waasser, verléiert ären Ticket trotzdem um 16h10 seng Gëltegkeet. Sitt dowéinstweg pünktlech.
Dir kennt 10min-Slots buchen, den folgenden Slotass och fir Iech reservéiert, soudass dir Zäitum Waasserverlängeren kennt, wann dir wëllt. Dir musstärzousätzlech Zäitdirekt no äremSlot sur Place bezuelen.
Bei Froen zeckt net net an macht eng mail un [email protected].
Dir dierft max. 30 Minutten firun ärem gebuchte “Slot” op den Site kommen. Dës Zeitgeet duerch fir iech ze préparéieren an äre Slot a vollem Emfang ze notzen. 
Am Fall vun enger Annulatioun faalen d ́Käschten un déi am Wakesys genannt sinn. 
Falls dir är Reservatioun änneren wellt, dann mellt Iech weg direkt bei eis. 
Déi virgeschriwwen 2 Meter Ofstand sinn iwwerall um Site anzehalen!
Den Start- an Endberäich ass jeeweils de Quai vum Boot, och hei gëllen déi 2 Meter Ofstand.Opgrond vun den allgemengen Hygiènesmoossnahmen kann de Sportler net mat dem Boottransportéiert ginn.
Liest Iech weg d ́Instruktiounen déi am Agangsberäich opgehaangen gouffen genau duerch,do gin är Froen beäntfert wéi:” Wou kann ech mech anescht undoen?” an “wou muss echwarden?”
Mir recommandéiren en Poncho fir sech anescht unzedoen. 

 

Deutsch

Aufgrund der COVID-19 Pandemie kommt es durch die Vorgaben des LWWF (Luxembourg Waterski& Wakeboard Federation) zu Einschränkungen bei uns am Gelände des SNG.Bitte lest euch die Anweisungen sorgfältig durch, da jede Missachtung der folgenden Regeln miteinem Platzverweis geahndet werden muss.
Der Aufenthalt auf unserem Gelände ist nur zum Betreiben des Sports erlaubt! Das heißtkeine Zuschauer. Gruppenbildungen sind verboten.
Der generelle Aufenthalt im Clubhaus ist nicht gestattet (auch nicht für Mitglieder). Beimbetreten des Clubhauses besteht Maskenpflicht. Die Toiletten im Clubhaus dürfen genutztwerden, jedoch müssen die Duschen/Umkleiden geschlossen bleiben.
Es müssen Slots per Wakesys im Vorfeld gebucht werden. Spontanes vorbeikommen amWasserski Club ist leider nicht möglich.
Eure Slots sind nur in dem von euch gebuchten Zeitraum gültig. Kommt ihr z.B. füreuren Slot von 16h00-16h10 und geht aber erst um 16h05 aufs Wasser, verliert euerTicket trotzdem um 16h10 Uhr seine Gültigkeit. Seid deshalb bitte pünktlich.
Ihr könnt 10min-Slots buchen, der folgende Slot ist ebenfalls für Sie reserviert, sodass Ihre die Zeit auf dem Wasser verlängern könnt, wenn ihr möchtet. Ihr müsst diezusätzliche Zeit direkt nach eurem Slot vor Ort bezahlen.
Bei Fragen wendet euch bitte direkt an uns via [email protected].
Ihr könnte max. 30min vor eurem Slot auf unser Gelände. Diese Zeit reicht aus, umsich umzuziehen und euren Slot in vollem Umfang zu nutzen.
Im Falle einer Stornierung gelten die in den Wakesys genannten Gebühren.
Falls Sie Ihre Buchung ändern möchten, wendet euch bitte direkt an uns.
Der vorgegebene Abstand von 2m ist überall auf der Anlage einzuhalten.
Start- und Endbereich ist jeweils der Anlegesteg des Boots, auch hier gelten dieAbstandsregeln. Der Sportler kann auf Grund der Abstandsregeln nicht im Boot transportiertwerden.
Bitte beachtet auch die am Eingang des Geländes aufgehängten Anweisungen vor Ort, wo ihreuch z.B umziehen und warten könnt.
Wir empfehlen, dass ihr euch zum Umziehen einen Poncho mitbringt.


English

Due to the COVID-19 pandemic, restrictions are imposed trough the LWWF (Luxembourg Waterski &Wakeboard Federation) on the SNG site.Please read the instructions carefully, any defiance of the following rules need to be prosecuted with adismissal. 
Staying on our premises is permitted for the purpose of sports only! That means nospectators. Group formations are not allowed.
The general stay in the clubhouse is prohibited (even for members). If you enter theclubhouse wearing a mask is compulsory. Pleas bring your own mask.
Toilets may be used inside the clubhouse, but the showers and changing rooms must remainclosed.
Slots must be booked in advance via Wakesys. Spontaneous passing by to the water ski clubis unfortunately not possible.
Your slots are only valid for the period you have booked. For example, if you bookedyour slot from 16:00-16:10 o'clock and go on the water at 16:05 o'clock, your ticket isonly valid until 16:10 o'clock. So please be punctual.
You can book 10min slots, the following slot is also reserved for you, so that youcould extend your time on the water if you want to. You pay the additional timedirectly after your slot.
In case of questions, please contact us directly via [email protected].
Please be there max. 30min prior to the booked wake/surf session. This is enoughtime to change and enjoy your whole slot.
In case of cancellation the fees outlined in Wakesys are applicable.
In case you want to change your booking, please contact us directly.
The predefined distance of 2m must be respected everywhere on our site.
Start and end area is the landing stage of the boat, the distance rules have to be applied hereas well. The athlete cannot be transported in the boat due to the specified distance rules.
Please also see our guide-map at the entrance of the SNG area with instructions e.g. whereyou can change and wait.
We recommend bringing a poncho for changing.

France

En raison de la pandémie COVID-19, les spécifications de la LWWF (Luxembourg Waterski &Wakeboard Federation) ont conduit à des restrictions sur le site du SNG.Veuillez lire attentivement les instructions, car tout non-respect des règles suivantes sera sanctionnépar une exclusion.
Le séjour dans nos locaux n'est autorisé que pour la pratique du sport ! Cela signifie qu'il n'ya pas de spectateurs. Les formations de groupe sont interdites.
Le séjour général dans le club-house n'est pas autorisé (même pour les membres). Pourentrer dans le club-house, les masques sont obligatoires. Les toilettes du club house peuventêtre utilisées, mais les douches / vestiaires doivent rester fermés.
Les slots doivent être réservés à l'avance via Wakesys. Passer spontanément au club de skinautique n'est malheureusement pas possible.
Vos slots sont valables que pour la période que vous avez réservée. Parexemple, si vous venez pour votre slot de 16h00 à 16h10 et que vous n'allez passur l'eau avant 16h05, votre billet est toujours valable jusqu'à 16h10. Soyez doncponctuels. Vous pouvez réserver des slots de 10 minutes, le slot suivant vous est égalementréservé, vous pouvez donc prolonger votre temps sur l'eau si vous le souhaitez.Vous devez payer le temps supplémentaire directement après votre slot horairesur place.
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter directement [email protected].
Vous pouvez entrer dans notre zone attend une demi-heure avant votrecréneau. Ce délai est suffisant pour se changer et utiliser pleinement votre slot.
En cas d'annulation, les frais mentionnés dans les Wakesys sont valables.
Si vous souhaitez modifier votre réservation, veuillez nous contacter directement.
La distance donnée de 2m doit être respectée partout sur le site du SNG.
La zone de départ et d'arrivée est le débarcadère du bateau, les règles de distances'appliquent également ici. L'athlète ne peut pas être transporté dans le bateau en raison desrègles de distance.
Veuillez également suivre les instructions affichées à l'entrée du site, où vous pouvez vouschanger et attendre, par exemple.
Nous vous recommandons d'apporter un poncho pour vous changer